Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

I Brønshøj Judo Club Mandag d. 27. februar 2017, kl. 19.00-21.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forlægger det reviderede regnskab.
 4. Kassereren forlægger budget for året.
 5. Behandling af indkommende forslag.
 6. Valg af Formand (ulige år)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) .
 8. Valg af Suppleant
 9. Valg af Revisor
 10. Valg af Revisorsuppleant
 11. Uddelegering af arbejdsopgaver.
 12. Eventuelt

Genvalg til diverse poster kan finde sted.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen I hænde senest 8 dage forinden.

Bestyrelsen har i år ikke forslag til behandling.

 Ifølge klubbens love er berettigede deltagere til generalforsamlingen – alle aktive judoudøvende medlemmer,

som ikke er i kontingent restance. Forældre til medlemmer kan deltage, men har ikke stemmeret.

 Vel mødt

 Tilmelding senest 3 dage  før generalforsamling. Afleveres i klubben.