Brønshøj Judo Clubs vedtægter

§1 Navn og Formål

Klubbens navn er Brønshøj Judo Club (stiftet 1.februar 1954).
Klubbens hjemmeside er BJCJUDO.dk
Klubbens formål er at udbrede kendskab til og færdighed i judo.
Klubben er tilsluttet Dansk Judo Union, og følger dennes love.
Klubben er hjemmehørende i Københavns kommune

§2 Medlemmerne

Klubbens medlemmer består af :

# Aktive seniorer over 20 år

# Aktive juniorer op til 20 år

# Medlemmer af motionsafdelingen

# Æresmedlemmer

Enhver retskaffen person som ønsker at leve op til foreningens formål kan optages som medlem.
Indmeldelsen er bindende fra indmeldelsesdagen.
Aktive medlemmer kan deltage i klubbens øvelser, konkurrencer og øvrige arrangementer.

§3 Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen under hensyn til klubbens drift. Kontingentet opkræves løbende via eksternt betalingssystem. Betalings- og handelsbetingelser accepteres ved afkrydsning af afkrydsningsfelt ved indmeldelse på klubbens hjemmeside. Indmeldelse er bindende for 3 måneder.

Kontingentet betales forud for op til 3 måneder.
Medlemmer har ansvar for tilmelding og vedligeholdelse af et opdateret betalingskort til deres profil. Betalingskortet skal være valid ved kontingent- og licenstrækning. Medlemmer vil blive rykket for skyldigt klubkontingent minimum ved kontingenttrækning. Personer der har oparbejdet gæld til klubben, ved ikke at have tilmeldt et opdateret betalingskort til deres medlemsprofil, kan af formanden eller kassereren ekskluderes.

Klubbens træningsperiode tilpasses Københavns Kommunes skoleperiode for ferier. Der er som udgangspunkt ikke træning for børn og voksne i de forskellige skoleferier, som fx vinter-, påske-, sommer-, efterårs,- og juleferie. Kontingentet er tilpasset denne forhold. 

Bestyrelsen kan hvis særlige omstændigheder foreligger give nedslag i kontingentet for enkeltmedlemmer efter ansøgning.

Æresmedlemmer er kontingentfri.
Bestyrelsen udarbejder et cirkulære med kontingent og indmeldelses satser, der forefindes oplistet på hjemmesiden.

§4 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske senest 14 dage før en måneds udgang i marts, juni, september eller december, og er at regne fra udgangen af pågældende måned.
Udmeldelsen skal være skriftligt til klubbens formand eller kasserer eller via mail til den på hjemmesiden angivne mailadresse.
Udmeldelse er først gyldig når eventuelt økonomisk mellemværende med klubben er udlignet og skriftligt godkendt af klubbens formand eller kasserer. Der gives ikke refusion af indbetalt kontingent.

§5 Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis opførelse måtte give anledning hertil. Eksklusion skal forelægges til godkendelse på førstkommende ordinære generalforsamling.
En eksklusion kan indankes til DJU’s hovedbestyrelse inden for en frist på 8 dage fra den dato hvor den er skriftligt meddelt.
En eksklusion skal meddeles medlemmet skriftligt med meddelelse om ankemuligheder.
Et ekskluderet medlem kan kun optages på ny efter reglerne for medlemmernes optagelse.

§6 Hædersbevisning

Personer der har ydet klubben værdifulde tjenester, kan optages som æresmedlemmer. Enhver, der har været medlem i 25 år, bliver æresmedlem. Øvrige æresmedlemmer vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen eller fra 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer.

§7 Klubbens ledelse

Klubbens ledelse varetages af bestyrelsen, som består af:

# Formand

# Næstformand

# Kasserer

# Sekretær

# Presserepræsentant

# Webmaster

# Menigt medlem

# Menigt medlem

der alle vælges mellem klubbens aktive judoudøvere. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år efter tur. Bestyrelsen konstituerer sig selv bortset fra formanden. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af klubbens anliggender.
I tilfælde af vakance supplerer klubbens ledelse sig selv, der skal dog omgående indkaldes til generalforsamling, dersom posten som formand bliver vakant.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig dersom mindst 3 af medlemmerne er til stede, i tilfælde af formandens fravær mindst 4.
Bestyrelsen kan indvarsles, når formanden eller 3 af dens medlemmer måtte ønske det. Møderne indvarsles af formanden med mindst 2 dages varsel, dog kan der i særlige tilfælde afviges herfra.
Bestyrelsens beslutninger afgøres ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Formanden er berettiget til at handle på bestyrelsens vegne i sager der ikke tåler udsættelse, men skal i så tilfælde forelægge sagen på førstkommende bestyrelsesmøde.
Der føres af bestyrelsen en medlemsfortegnelse og en forhandlingsprotokol.
Formanden og kassereren tegner i fællesskab for foreningens midler. Ved beløb vedrørende den daglige drift dog ved kassereren alene.

Bestyrelsesmedlemmer deltage ikke i beslutninger, der vedrører nærtstående familiemedlemmer (fx. søskende, samlever og børn). Beslutninger defineres som beslutninger, der vedrører tillidsposter, ansættelser samt økonomisk støtte, men den til enhver tid siddende bestyrelse vil, ved flertalsafstemning kunne inkludere yderligere forhold i denne definitionsramme.

Klubbens digitale platforme, såsom hjemmeside, facebooksider, instagramside, DJUPortalen mv. administreres primært af formanden. Administrationen af platforme kan uddelegeres. Administrator er bemyndiget til at blokere personer, der ikke lever op til klubben etiske regler. 

§8 Træningsudvalget

Træningsudvalget består af 3 medlemmer, hvis formand er klubbens af unionen anerkendte træningsleder. Udvalget nedsættes af bestyrelsen. Træningsudvalget forestår og fører tilsyn med træning, samt anmelder foreningens medlemmer til konkurrencer og fører fortegnelse over opnåede resultater, deltagelse i stævner
og træningslejre.

§9 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, når den er indkaldt ifølge lovene.
Ordinær generalforsamlingen finder sted i februar måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren forlægger det reviderede regnskab.

4. Kassereren forlægger budget for året.

5. Behandling af indkommende forslag.

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleant.

9. Valg af revisor

10. Valg af revisorsuppleant

11. Uddelegering af arbejdsopgaver.

12. Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt eller ved opslag i træningslokalet og på klubbens hjemmeside senest 14 dage før afholdelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse.
Generalforsamlingen afgør ved stemmeflertal de forslag, der forelægges i overensstemmelse med dagsordenen.
For vedtagelse af nye love kræves at ændringen er bekendtgjort inden generalforsamlingens afholdelse, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

Stemmeret på klubbens generalforsamling har alle aktive judomedlemmer, såfremt de ikke er i restance. Forældre til medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.
Stemmeafgivningen skal ske personligt og foregå på den måde dirigenten finder mest hensigtsmæssig, men skal dog ske skriftlig såfremt ¼ af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver dette. Ved valg til tillidsposter finder i tilfælde af stemmelighed, omvalg sted blandt de to kandidater der har opnået flest stemmer, giver dette også stemmelighed, afgør lodtrækning udslaget.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal uopholdeligt indkaldes når 1/6 eller 20 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom til formanden med angivelse af forhandlingsemne.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt eller ved opslag i træningslokalet og på klubbens hjemmeside med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§10 Regnskabet

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelsen. Klubbens penge indsættes på klubbens konto i bank eller sparekasse, og kassererens kontante beholdning bør begrænses mest muligt.

Klubbens økonomiske dispositioner fastlægges i et budget, som udfærdiges af bestyrelsen for et år ad gangen, og forelægges for generalforsamlingen på det ordinære møde. Kun bestyrelsen kan økonomisk forpligtige klubben.
I forhold til kreditorerne hæfter den til enhver tid siddende bestyrelse for indgående gældsforpligtigelser. I forhold til den siddende bestyrelse hæfter alle medlemmer solidarisk for klubbens gældsforpligtelser.

§12 Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og kun såfremt ¾ af de afgivne stemmer er for opløsningen. Er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke til stede, indkaldes en ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor bestemmelse da tages med ovennævnte stemmeflertal, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.
I tilfælde af vedtagelse om klubbens opløsning, tildeles klubbens formue Dansk Judo Union.

§13 Motionsafdeling

Efter behov oprettes der en motionsafdeling i klubben.
Medlemmerne i motionsafdelingen kan benytte klubbens motionscenter, efter de af bestyrelsen fastsatte regler.

Senest revideret og godkendt på generalforsamling d. 22. februar 2022

Brønshøj Judo Club
Grøndal MultiCenter 1. sal
Hvidkildevej 64
2400 København NV
http://BJCjudo.dk